Tirmizi Part 4

16.Abwabul Ahkam H1325-1389

 

17.Kitabud Diyat H1390-1427

 

18.Kitabul Hoodudi H1428-1469

 

19.Kitabus Swaidi 1470-1477

 

20.Kitabuz Zabaaihi H1478

 

21.Kitabul Aathimati H1479-1487

 

22.Kitabul Ahkami wal Fawaaidi H1488-1498

 

23.Kitabul Azahi 1499-1529

24.Kitabun Nuzuri wal Aaimani H1530-1553

 

25.Kitabus Siyari H1554-1624

 

26.Kitabu Fazaailil Jihadi H1625-1725

27.Kitabul Libasi H1726-1794

28.Kitabul Aathimati H1795-1866

29.Kitabul Ashribati H1867-1902

 

30.Kitabul Birri was Silati H1903-2041

 

31.Kitabut Tibbi H2043-2092

 

32.Kitabul Faraaiji H2093-2118

 

33.Kitabul Wasaya H2119-2127

 

34.Kitabul Walaai wal Hibati H2128-2135

35.Kitabul Qadri H2136-2160

36.Kitabul Fitani H2161-2272

37.Kitabur Rooya H2273-2297

38.Kitabus Shahadati H2298-2306

 

39.Kitabuz Zoohdi H2307-2417

 

40.Kitabus Sifatil Qiyamati H2418-2524